Försäljnings- och leveransvillkor

1. INLEDNING

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på samtliga offerter, försäljningar och leveranser som sker från ATS SWEDEN AB (ATS). Detta gäller oavsett om ATS agerar som säljare/ägare, mäklare för säljare/ägare eller leverantör för säljare/ägare.

Med ”varan” skall i dessa villkor förstås den produkt (försäljningsobjektet) som säljaren avyttrar, innefattandes eventuell medföljande utrustning och tillbehör. Försäljningsvillkoren är tillämpliga på varan i dess helhet.

Eventuella avvikelser från försäljningsvillkoren måste för att vara giltiga avtalas skriftligen mellan parterna.

Med ”avtalet” avses dessa försäljningsvillkor, orderbekräftelse samt köpekontrakt med eventuella bilagor. I händelse av motstridighet mellan en enskild beställning och dessa försäljningsvillkor skall vad som anges i orderbekräftelse och/eller köpekontrakt äga företräde. Såvida inte annat avtalats skall köplagen (1990:931) tillämpas på parternas mellanhavanden i anledning av detta avtal. Vad som förskrivs i avtalet skall dock äga företräde framför nämnda lag.

Dessa villkor tillämpas på samtliga anbud, försäljningar och leveranser under förutsättning att parterna inte skriftligen överenskommit om annat. ATS är inte bundet av köparens egna allmänna eller särskilda villkor såvida ATS inte uttryckligen och i skriftlig form åtagit sig bundenhet av dessa.

2. OFFERT, ACCEPT, ORDERBEKRÄFTELSE, KÖPEKONTRAKT

Av ATS lämnat anbud förfaller om anbudet inte accepteras av köparen inom angiven anbudsfrist eller annars om anbudet inte accepteras inom skälig tid efter att det lämnades. Avtal ingås genom att köparen lämnar accept på ett av ATS lämnat anbud alternativt genom att ATS lämnar accept på ett av köparen lämnat anbud. För det fall att ATS lämnat anbud muntligen är ATS dock inte bundet av anbudet förrän ATS skriftligen bekräftat detsamma, exempelvis per post, e-post eller genom orderbekräftelse.

För anbud som lämnas vid s.k. budrunda åtar sig köparen bundenhet av lämnat anbud i minst 2 – två – veckor, om inte annat särskilt avtalats.

ATS bekräftar normalt ingångna avtal genom översändande av orderbekräftelse varvid ATS även översänder köpekontrakt till vilka dessa försäljningsvillkor bifogas. Om inte annat avtalats sker bekräftelse av beställning genom översändande av orderbekräftelse per brev, e-post eller telefon.

Ordern som den anges i orderbekräftelsen är slutgiltig och bindande. Dessa försäljningsvillkor utgör en del av den bekräftade ordern och parternas avtal.

ATS åtar sig inget ansvar för fel eller missförstånd som kan uppstå till följd av att beställning görs per telefon. Fel eller förvanskningar i skriftliga och elektroniska beställningar vilka beror på förhållande på ATS sida korrigeras eller rättas av ATS utan dröjsmål. För beställning och order som kund gör hos ATS gäller dessa allmänna villkor även i händelse av att kunden gjort hänvisning till egna villkor vid eller i samband med order eller beställning.

3. FÖRSÄLJNINGSPRIS - KOSTNADER

Betalning skall erläggas med det belopp, på det sätt och vid den tidpunkt som följer av köpekontrakt och orderbekräftelse. Alla priser anges exklusive moms, miljöavgift och frakt, vilket tillkommer. För dessa samt övriga tillkommande kostnader i anledning av köpet svarar köparen. Detta gäller t.ex. avgifter, arvoden, försäkringar, transport etc.

Om kostnaden för avtalets genomförande ändras från den tidpunkt vid vilken avtal ingåtts och fram till dess att betalning enligt avtalet skall erläggas äger säljaren rätt att utfå ersättning från köparen för kostnadsökningen. Detsamma gäller vid ändringar vad avser avgifter och skatter, miljöavgifter eller kursförändringar avseende valuta vilka med mer än två procentenheter påverkar säljaren i förhållande till dennes leverantörer. Säljaren äger rätt att från köparen utfå full ersättning enligt ovan.

För det fall att köparen framställer önskemål om ändring av parternas avtal och ändringen accepteras av säljaren äger säljaren rätt att framställa begäran om ändring av pris och leveransvillkor.

Köparen ska själv förtulla och vidta alla nödvändiga åtgärder i samband med import av en vara, vilket även innefattar skyldighet för köparen att svara för kostnader som uppstår i samband härmed. Köparen ansvarar också för att uppfylla gällande krav såvitt avser att på erforderligt sätt informera berörda myndigheter i samband med import och tullklarering, vilket även innefattar att köparen svarar för kostnader som uppstår i samband härmed.

4. LEVERANS OCH RISKÖVERGÅNG

Leverans skall ske vid den tid och på det sätt som framgår av avtalet. Varan skall anses avlämnad när den kommit i köparens besittning, när den på sätt som avtalats hålls tillgänglig för köparen alternativt när den levererats till ett oberoende företag för vidarefrakt till köparen.

Om varan ska levereras till en avtalad leveransplats svarar köparen för varan från det att varan levererats på ändamålsenligt sätt till denna plats.

När varan avlämnats enligt ovan övergår risken för att varan genom olyckshändelse eller på annat sätt förstörs, försämras eller förkommer på köparen.

Vid avlämnandet övergår följaktligen ansvaret för vidare transport, försäkring etc. till köparen.

Om det avtalas att ATS skall stå kostnaden för frakt står det ATS fritt att välja transportör.

5. LEVERANSTID

Leverans av varor som lagerhålls av ATS sker normalt omgående efter beställning. ATS förbehåller sig dock rätten till skälig förlängning av tid för leverans i den utsträckning som erfordras för att ATS skall kunna uppfylla vad som avtalats såvitt avser särskilda transportförpliktelser eller om omfattningen av beställningen, andra leveranser eller andra omständigheter försvårar omedelbar leverans.

Den leveranstid som angivits i offert, orderbekräftelse eller kontrakt för varor som befinner sig hos tredje part utgör en uppskattning. ATS förbehåller sig rätten att leverera varan upp till en vecka före eller efter den leveranstid som angivits.

6. FÖRSENING, LEVERANSHINDER

ATS är befriat från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt avtalet om underlåtenheten beror på omständigheter utanför bolagets kontroll vilka bolaget inte rimligen kan förväntas övervinna. Detta gäller exempelvis i händelse av krig, krigshandling, mobilisering, terrorhandlingar, rekvisition, beslagtagning, väsentliga förändringar på valutamarknaden, export- eller importförbud, arbetsmarknadskonflikter, otillräckligt utbud av råvaror, brist på transportmedel, brand, fabriksolyckor, bristande eller försenade leveranser från underleverantörer.

Leverans ska ske i enlighet med ordern och leveransskyldigheten anses inte uppfylld förrän dess att leverans av samtliga orderrader i beställningen skett. ATS förbehåller sig rätten till delleverans och att inom skälig tid fullgöra fullständig leverans enligt avtalet. ATS är dock skyldigt att meddela köparen om det finns skäl att anta att den avtalade leveranstiden inte kan hållas. Om köparen inte godtar den ändrade leveranstiden åligger det köparen att omgående och skriftligen meddela ATS detta.

Varor som specialbeställts av kunden kan inte avbeställas.

Köparen äger rätt till avbeställning i händelse av väsentligt dröjsmål på säljarens sida. Därutöver äger köparen dock inte rätt att göra påföljder gällande i anledning av dröjsmål gentemot säljaren.

För det fall att part förhindrats att fullgöra avtalsenlig förpliktelse på grund av orsak som ligger utom parts kontroll (Force Majeure) skall part i detta avseende likväl inte anses ha brutit mot avtalet och icke felande part skall inte äga rätt att göra påföljder gällande.

7. RETURER OCH AVGIFT VID AVBESTÄLLNING

Köparen äger endast rätt att returnera varor om detta sker efter skriftlig överenskommelse härom med ATS.

Om köparen inte fullgör sin del av avtalet eller avbeställer varan efter beställning före det att varan levererats äger ATS rätt att debitera köparen en avgift uppgående till 10 % av avtalat pris exklusive moms och omkostnader. Avgiften är avsedd att täcka förlust för ATS avseende nedlagd tid och utebliven vinst. Vid retur av vara står köparen för kostnader, så som returfrakt, som uppstår i samband härmed. För fraktkostnader avseende leverans av varan till köparen svarar köparen. Om ATS och köparen överenskommer om returnering av vara skall i överenskommelsen anges skälen för att köparen önskar returnera varan. Varan skall returneras i oskadat och oförändrat skick, så som den var vid avlämnandet. I annat fall äger ATS rätt att utfå ersättning för värdeminskning hos varan.

8. BETALNINGSVILLKOR

Såvida inget annat överenskommits ska köparen erlägga hela den avtalade köpeskillingen på det konto hos säljaren/mäklaren som denne uppgivit före det att varan levereras. Köpeskillingen överförs därefter till leverantören efter avdrag för provision, kostnader och utlägg.

Betalningsgaranti kan endast ställas om ATS i det enskilda fallet medger detta. Om inget annat överenskommit ska betalningsgaranti utställas av bank, försäkringsbolag eller annat kreditinstitut.

I händelse av försenad betalning ska köparen erlägga dröjsmålsränta enligt lag.

Köparen befrias inte från skyldigheten att erlägga avtalsenlig betalning alternativt utställa garanti för betalning för det fall att köparen framställer reklamation avseende fel i varan eller på annan grund. Köparen äger heller inte rätt att göra kvittningsgill motfordran gällande så som skäl för att inte erlägga betalning såvida inte motfordran erkännes av ATS.

Ovanstående innebär dock inte att köparen mister sin rätt att efter det att betalning erlagts framställa krav på prisavdrag eller annan påföljd som svarar mot det fel som gjorts gällande, jfr punkt 9.

Om ett annat betalningsarrangemang än det som anges i detta stycke har avtalats, behåller säljaren äganderätt till den levererade varan till dess att köpeskillingen med tillägg för ränta och omkostnader har erlagts i dess helhet. Köparen äger vidare inte rätt att förfoga över varan genom pantsättning eller på annat liknande sätt förrän dess att köpeskillingen med tillägg för ränta och omkostnader har betalats i dess helhet.

9. REKLAMATION

Köparen ska, så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål efter mottagandet, undersöka varan och omedelbart till ATS framställa reklamation för det fall att köparen vill göra gällande att varan i något avseende avviker från ovanstående.

För det fall att reklamationen är obefogad kommer påföljder inte ifråga.

Köparen förlorar sin rätt att göra fel gällande om denne inte inom 1 - en - vecka efter att denne upptäckt eller borde ha upptäckt felet lämnar säljaren meddelande om felet och att denne avser att göra felet gällande gentemot säljaren.

Köparen är medveten om och accepterar följande villkor:

a) Varan är använd/sliten och avtalet avser köp av begagnad vara.
b) Varan säljs sådan den är och i befintligt skick.
c) ATS agerar mellanman mellan den tidigare ägaren och köparen alternativt har ATS köpt varan av tidigare ägare för omedelbar vidareförsäljning.
d) ATS har ingen kunskap om varan utöver vad som förmedlats av den tidigare ägaren.
e) Köparen har givits möjlighet och uppmanats att;
- undersöka varan före det att avtal ingås.
- att ta hjälp av särskild sakkunnig för att undersöka varan inför köpet.
- att ställa frågor om varan direkt till säljarens leverantör och begära nödvändig information från denne.
f) ATS ansvarar inte för att varan skadas eller försämras under transport. Köparen erbjuds och uppmanas att teckna egen försäkring avseende transporten. I händelse av transportskada ska köparen omedelbart underrätta transportföretaget.
g) köparen ska i alla avseenden och i alla skeden såvitt avser försäljning och leverans medverka till att avtalet kan fullgöras på ändamålsenligt sätt och tillhandahålla den information säljaren/leverantören kräver.
h) köpeskillingen har accepterats av köparen och återspeglar köparens uppfattning om det värde varan betingar.

För det fall att varan i något avseende är behäftad med fel äger ATS rätt att inom skälig tid avhjälpa felet alternativt företa omleverans.

Köparen förlorar rätten att göra felet gällande om denne underlåter att framställa reklamation på sätt som angivits ovan. Reklamation skall ske skriftligen.

Säljaren svarar inte för fel eller därmed förenliga påföljder i något avseende utöver vad som angivits ovan.

Säljaren svarar följaktligen inte för sådana följdskador och/eller följdförluster som kan orsakas av felet, så som driftskostnader, utebliven vinst eller andra följdskador av ekonomisk natur.

Köparen är medveten om och accepterar att säljarens ansvar är begränsat på det sätt att köparen inte med giltig verkan kan framställa anspråk mot säljaren som går utöver de anspråk säljaren i sin tur kan rikta mot dennes leverantör/tidigare ägare/juridiska ombud.

10. TVISTEFRÅGOR

På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol varvid Varbergs tingsrätt skall utgöra första instans.

Sänd respons